Câu 1. Cho các chất sau: H2SO4, H2S, H3PO4, KOH, FeCl3, NH4,NO3, ancol etylic (C2H5OH), glucozo (C6H12O6). Hãy cho biết: – Chất nào là chất điện li mạ

Question

Câu 1. Cho các chất sau: H2SO4, H2S, H3PO4, KOH, FeCl3, NH4,NO3, ancol etylic (C2H5OH), glucozo (C6H12O6).
Hãy cho biết:
– Chất nào là chất điện li mạnh?
– Chất nào là chất điện li yếu?
– Viết phương trình điện li của các chất
b. Viết phương trình hóa học chứng minh
– Muối hidrocacbonat có tính chất luỡng tính?
– Muối baricacbonat bị nhiệt phân và tác dụng với axit.

Câu 2
a. Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học (viết phương trình hóa học)
KCI, KNO3, K3PO4
b. Cho m gam Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư) thu được 8,96 lit khí NO (sản phẩm khứ duy nhất ở dktc). Tính m?
c. Cho 12.8 gam Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư) thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở dktc). Tinh V?

Giúp em câu 1 và câu 2 với ạ.

cau-1-cho-cac-chat-sau-h2so4-h2s-h3po4-koh-fecl3-nh4-no3-ancol-etylic-c2h5oh-glucozo-c6h12o6-hay

in progress 0
Doris 4 years 2020-10-25T14:36:53+00:00 2 Answers 142 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-25T14:38:53+00:00

  Đáp án:

  2.

  b) mCu = 38,4 (g)

  c) ${V_{NO}} = 2,987(l)$

  Giải thích các bước giải:

   1.

  Chất điện li mạnh gồm: axit mạnh, bazo mạnh, hầu hết các muối

  Chất điện li yếu gồm: axit yếu, bazo yếu

  a) Chất điện li mạnh: H2SO4, KOH, FeCl3, NH4NO3.

  $\matrix{
     {{H_2}S{O_4}{\rm{ }} \to {\rm{ }}2{H^ + }{\rm{ }} + {\rm{ }}SO_4^{2 – }} \hfill  \cr 
     {KOH{\rm{ }} \to {\rm{ }}{K^ + }{\rm{ }} + {\rm{ }}O{H^ – }} \hfill  \cr 
     {FeC{l_3}{\rm{ }} \to {\rm{ }}F{e^{3 + }}{\rm{ }} + {\rm{ }}3C{l^ – }} \hfill  \cr 
     {N{H_4}N{O_3}{\rm{ }} \to {\rm{ }}NH_4^ + {\rm{ }} + {\rm{ }}NO_3^ – } \hfill  \cr  } $

  Chất điện li yếu: H2S, H3PO4.

  $\eqalign{
    & {H_2}S \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
   {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + H{S^ – }  \cr 
    & H{S^ – } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
   {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + {S^{2 – }}  \cr 
    & {H_3}P{O_4} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
   {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + {H_2}P{O_4}^ –   \cr 
    & {H_2}P{O_4}^ –  \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
   {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + HP{O_4}^{2 – }  \cr 
    & HP{O_4}^{2 – } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
   {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + P{O_4}^{3 – } \cr} $

  Chất không điện li: ancol etylic (C2H5OH), glucozo (C6H12O6).

  b)

  – $\eqalign{
    & HCO_3^ –  + O{H^ – } \to CO_3^{2 – } + {H_2}O  \cr 
    & HCO_3^ –  + {H^ + } \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
   {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{O_2} + {H_2}O \cr} $

  – $\eqalign{
    & Ba{(HC{O_3})_2}\buildrel {{t^o}} \over
   \longrightarrow BaO + 2C{O_2} \uparrow  + {H_2}O  \cr 
    & Ba{(HC{O_3})_2} + 2HCl \to BaC{l_2} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O \cr} $

  2.

  a) 

  Trích mỗi mẫu một ít vào ống nghiệm làm mẫu thử

  Cho dd AgNO3 vào các ống nghiệm:

      + Ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu trắng → ống nghiệm chứa KCl

                KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl↓

                                                         trắng

    + Ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu vàng → ống nghiệm chứa K3PO4

                K3PO4 + 3AgNO3 → 3KNO3 + Ag3PO4↓

                                                                     vàng

     + Ống nghiệm không có hiện tượng gì → ống nghiệm chứa KNO3

  b)

  nNO = 8,96 : 22,4 = 0,4 mol

  3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

  0,6                       ←                     0,4

  mCu = 0,6 . 64 = 38,4 (g)

  c)

  nCu = 12,8 : 64 = 0,2 mol

  3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

  0,2                       →                        $\frac{2}{15}$ 

  ${V_{NO}} = {2 \over {15}}.22,4 = 2,987(l)$

  0
  2020-10-25T14:38:57+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo c2h5oh là chất điện li mạnh hay yếu các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )