bro help phát khó quá

Question

bro help phát khó quá
bro-help-phat-kho-qua

0
Philomena 4 years 2020-11-05T22:15:15+00:00 0 Answers 24 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )