Bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn 1. This is the first time he went abroad. => He hasn’t 2. She started driving 1 month ago.

Question

Bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn
1. This is the first time he went abroad.
=> He hasn’t
2. She started driving 1 month ago.
=> She has
3. We began eating when it started to rain.
=> We have
4. I last had my hair cut when I left her.
=> I haven’t
5. The last time she kissed me was 5 months ago.
=> She hasn’t.
6. This is the most boring film she has ever watched
=> She
7. It is a long time since we last met.
=> We haven’t.
8. When did you have it ?
=> How long
9. This is the first time I had such a delicious meal .
=> I haven’t
10. I haven’t seen him for 8 days.
=> The last
11. I haven’t taken a bath since Monday.
=> It is
12. Samuel started keeping a diary in 1997.
Samuel has
13. We started leaming English fìve years ago.
We have
14. I began living in Ho Chi Minh City when I was 8.
I have
15. She has taught the children in this remote village for five months.
She started
16. He has written to me since April.
The last time
17. She hasn’t had a swim for five years.
She last
18. They last talked to each other two months ago.
They haven’t
19. The last time she saw her elder sister was in 1999.
She hasn’t
20. She hasn’t written to me for years.
It’s years
21. Robert and Catherine have been married for ten ỵears.
It’s ten years
22. It’s two weeks since they deaned their room.
They
23. It’s over six months since John had his hair cut.
John
24. How long is it since you rode a bicyde?
When
25. How long is it since he wrote to ỵou?
When
26. When did he last talk to you?
How long
27. When did you last telephone him?
Hong long
28. We have never eaten this kind of food before.
It’s the
29. This is the fìrst time I have seen this fìlm.
I have never
30. This is the first time he went abroad.
He hasn’t

in progress 0
Neala 3 years 2021-04-17T14:49:13+00:00 2 Answers 396 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T14:51:11+00:00

  1) This is the first time he went abroad.
  => He hasn’t ever gone abroad before.

  2. She started driving 1 month ago.

  => She has started driving for a month.

  3.We began eating when it started to rain.

  => We have begun eating before it stared raining.

  4. I last had my hair cut when I left her.

  => I haven’t had my hair cut since I left her

  5. The last time she kissed me was 5 months ago.

  => She hasn’t kissed me for 5 months.

  6. This is the most boring film she has ever watched

  => She has ever watched the boring film than this

  7. It is a long time since we last met.

  => We haven’t  met for a long time

  8. When did you have it ?

  => How long have you had it?

  9. This is the first time I had such a delicious meal .

  => I haven’t ever had a such delicious meal before.

  10. I haven’t seen him for 8 days.

  => The last time i saw him was 8 days ago.

  11. I haven’t taken a bath since Monday.

  => It is 6 days since I took a bath.

  12. Samuel started keeping a diary in 1997.

  => Samuel has kept a diary since 1997.

  13. We started leaming English fìve years ago.

  => We have learned English for fìve years.

  14. I began living in Ho Chi Minh City when I was 8.

  => I have lived in Ho Chi Minh City since I was 8.

  15. She has taught the children in this remote village for five months.

  => She started teaching the children in this remote village five months ago.

  16. He has written to me since April.

  => The last time he wrote to me was 8 months ago.

  17. She hasn’t had a swim for five years.

  => She last hadn’t had a swim five years ago.

  18. They last talked to each other two months ago.

  => They haven’t talked to each other for two months.

  19. The last time she saw her elder sister was in 1999.

  => She hasn’t seen her elder sister since 1999.

  20. She hasn’t written to me for years.

  => It’s years since she didn’t write to me.

  21. Robert and Catherine have been married for ten ỵears.

  => It’s ten years since Robert and Catherine had married.

  22. It’s two weeks since they deaned their room. ‘

  => They have deaned their room for two weeks.

  23. It’s over six months since John had his hair cut.

  => John has had his hair cut for over six months.

  24. How long is it since you rode a bicyde?

  => When did you ride a bicycle?

  25. How long is it since he wrote to ỵou?

  => When did he last write to me?

  26. When did he last talk to you?

  => How long has he talked?

  27. When did you last telephone him?

  => How long have you telephoned him?

  28. We have never eaten this kind of food before.

  => It’s the first time I have eaten this kind of food.

  29. This is the fìrst time I have seen this fìlm.

  => I have never never seen this film before.

  30. This is the first time he went abroad.

  => He hasn’t gone abroad before.

  Cho mk câu trả lời hay nhất!

  0
  2021-04-17T14:51:19+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bài tập quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )