Bài 1 : Tính hợp lí a) 11.62+(-12).11+50.11 b) 5/13 + -5/7 + -20/41 + 8/13 + -21/41 Bài 2: Tìm X a) x+ 4/7 = 11/7 b) x- 4/15 = -3/10 Bài 5 Trên cùng m

Question

Bài 1 : Tính hợp lí
a) 11.62+(-12).11+50.11
b) 5/13 + -5/7 + -20/41 + 8/13 + -21/41
Bài 2: Tìm X
a) x+ 4/7 = 11/7
b) x- 4/15 = -3/10
Bài 5 Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho số đo góc xOy bằng 40độ, góc xOz bằng 120độ.
a) Tính số đo góc yOz
b) Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc xOt
c) Vẽ Om là tia phân giác của góc yOz. Chứng tỏ tia Oy lag tia phân giác của góc xOm
Giải giúp mình nhé mình cần gấp, PLS 🙁

in progress 0
Diễm Kiều 9 months 2021-04-28T20:21:05+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  1
  2021-04-28T20:22:27+00:00

  Đáp án:

   Bài 1 :

  a, 11.62+(-12).11+50.11

  =11.(62-12+50)

  =11.100

  =1100

  b,$\frac{5}{12}$ +$\frac{-5}{7}$ +$\frac{-20}{41}$ +$\frac{8}{12}$ +$\frac{-21}{41}$ 

  =($\frac{5}{13}$ +$\frac{8}{13}$ )+($\frac{-20}{41}$+ $\frac{-21}{41}$ )-$\frac{5}{7}$ 

  =1-1-$\frac{5}{7}$

  =-5/7 

  Bài 2:

  a, x+$\frac{4}{7}$= $\frac{11}{7}$ 

  ⇒x                       = $\frac{11}{7}$ -$\frac{4}{7}$ 

  ⇒x                       =1

  Vậy x=1

  b,  x-$\frac{4}{15}$ =$\frac{-3}{10}$ 

  ⇒x                          = $\frac{-3}{10}$+ $\frac{4}{15}$ 

  ⇒x                          =$\frac{-3.15+4.10}{15.10}$ 

  ⇒x                          =$\frac{-5}{150}$ 

                                 =$\frac{-1}{30}$ 

  Vậy x=-1/30

  Bài 5 :

  a, Vì ∠xOz >∠xOy (120>40) nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

      Ta có : ∠xOz=∠xOy +∠yOz

      ⇒∠yOz =∠xOz – ∠xOy

                   =120-40=80 độ

   Vậy ∠yOz =80 độ

  b,  Vì Ot là tia đối của tia Oy (gt) nên Ox nằm giữa 2 tia Oy và Ot

                                                             và ∠yOt =180 độ

        Ta có : ∠yOt = ∠xOy +∠xOt

        ⇒∠xOt =∠yOt -∠xOy

                     =180-40=140 độ

     Vậy ∠xOt = 140 độ

  c, Vì Om là tia phân giác của ∠yOz (gt) nên ∠mOy =1/2 ∠yOz=1/2 . 80 độ=40độ

      Mà ∠xOy =40 độ (gt)

     Nên ∠mOy=∠xOy(1)

     Mặt khác ta có  : Om nằm giữa hai tía Oy và Oz

                    Mà Oy nằm giữa Oz và Ox

    Do đó : Oy nằm giữa 2 tia Om và Ox (2)

    Từ 1 và 2 ⇒ Oy là tia phân giác của góc xOm

  0
  2021-04-28T20:22:37+00:00

  Bài 1:

  a, 11.62+(-12).11+50.11

  = 11.62+-12.11+50.11

  = 682+132+550

  = 1364

  b, 5/13+-5/7+-20/41+8/13+-21/41

  = (5/13+8/13)+(20/41+21/41)+5/7

  = 1+1+5/7

  = 2+5/7

  = 19/7

  Bài 2:

  a, x+4/7=11/7

     x         =11/7-4/7

     x         =    1

  b, x+4/15=-3/10

      x          =-3/10-4/15

      x          =  -17/30

  Bài 5:

   Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia ox ta có:

   xoy=40 độ     }  xoy<xoz

   xoz=120 độ   }  trong hai tia,tia oy nằm giữa

   40<120          }

        xoy+xot=xoz

  T/S: 40+xot=120

                xot= 120 độ-40 độ

                xot=  80 độ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )