Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử a/ ax2 – 2bxy + 2bx2 – axy b/ x2 + 2x – 4y4 + 8y – 3 c/ x4 – 5×3 + 20x

Question

Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
a/ ax2 – 2bxy + 2bx2 – axy
b/ x2 + 2x – 4y4 + 8y – 3
c/ x4 – 5×3 + 20x – 16

in progress 0
Latifah 4 years 2020-10-28T19:32:50+00:00 2 Answers 75 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T19:34:06+00:00

  Đáp án:

  a/ $x(x-y)(a+2b)$

  b/ $(x-2y+3)(x+2y-1)$

  c/ $(x-2)(x+2)(x-1)(x-4)$

  Giải thích các bước giải:

  a/ $ax^2-2bxy+2bx^2-axy$

  $=(ax^2-axy)+(2bx^2-2bxy)$

  $=ax(x-y)+2bx(x-y)$

  $=x(x-y)(a+2b)$

  b/ $x^2+2x-4y^4+8y-3$

  $=(x^2+2x+1)-(4y^4-8y+4)$

  $=(x+1)^2-(2y-2)^2$

  $=(x+1-2y+2)(x+1+2y-2)$

  $=(x-2y+3)(x+2y-1)$

  c/ $x^4-5x^3+20x-16$

  $=(x^4-16)-(5x^3-20x)$

  $=(x^2-4)(x^2+4)-5x(x^2-4)$

  $=(x^2-4)(x^2+4-5x)$

  $=(x-2)(x+2)(x^2-x-4x+4)$

  $=(x-2)(x+2)(x-1)(x-4)$

  0
  2020-10-28T19:34:22+00:00

  a)

  `=(ax^2-axy)+(2bx^2-2bxy)`

  `=ax(x-y)+2bx(x-y)`

  `=x(x-y)(a+2b)`

  b)

  `=(x^2+2x+1)-(4y^4-8y+4)`

  `=(x+1)^2-(2y-2)^2`

  `=(x+1-2y+2)(x+1+2y-2)`

  `=(x-2y+3)(x+2y-1)`

  c)

  `=(x^4-16)-(5x^3-20x)`

  `=(x^2-4)(x^2+4)-5x(x^2-4)`

  `=(x^2-4)(x^2+4-5x)`

  `=(x-2)(x+2)(x^2-x-4x+4)`

  `=(x-2)(x+2)(x-1)(x-4)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )