Bài 1: Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng, tổng các số nguyên dương chia hết cho 5 Bài 2: Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15. Giá trị từng

Question

Bài 1: Nhập xuất và tính tổng các phần tử trong mảng, tổng các số nguyên dương chia hết cho 5
Bài 2: Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15. Giá trị từng phần tử là số thực. Thực hiện các chương trình sau: a) Nhập từ bàn phím số phần tử và giá trị từng phần tử b) Tính tổng các phần tử âm của dãy c) Tính tổng và trung bình cộng của các phần tử chẵn của dãy d) Tìm phần tử có giá trị lớn nhất của dãy e) Tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất f) Sắp xếp dãy theo chiều giảm dần về giá trị của từng phần tử g) In các kết quả trên ra màn hình

in progress 0
Edana Edana 8 months 2021-01-07T00:50:41+00:00 3 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-07T00:52:35+00:00

  Bài 1:

  Program BTT;
  Uses crt;
  Var A: array[1..1000] of longint;
      n,i,t,s: longint;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
          t:=0; s:=0;
          For i:=1 to n do
          Begin
                  Write(‘A[‘,i,’] = ‘);
                  Readln(A[i]);
                  t:=t+A[i];
                  If (A[i] mod 5 = 0) and (A[i]>0) then s:=s+A[i];
          End;
          Write(t,’ ‘,s);
          Readln
  End.

  Bài 2:

  Program BTT;
  Uses crt;
  Var A: array[1..1000] of longint;
      n,i,t,s,max,min,tg,j,d: longint;
      tbc: real;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
          t:=0; s:=0; d:=0; min:=maxlongint;
          For i:=1 to n do
          Begin
                  Write(‘A[‘,i,’] = ‘);
                  Readln(A[i]);
                  If A[i]<0 then t:=t+A[i];
                  If A[i] mod 2 = 0 then
                  Begin
                          s:=s+A[i];
                          inc(d);
                  End;
                  If A[i]<min then min:=A[i];
          End;
          max:=A[1];
          For i:=2 to n do
                  If A[i]>max then max:=A[i];
          tbc:=s/d;
          For i:=1 to n-1 do
                  For j:=i+1 to n do
                          If A[i]<A[j] then
                          Begin
                                  tg:=A[i];
                                  A[i]:=A[j];
                                  A[j]:=tg;
                          End;
          Writeln(‘b) ‘,t);
          Writeln(‘c) ‘,s,’ ‘,tbc:0:2);
          Writeln(‘d) ‘,max);
          Writeln(‘e) ‘,min);
          For i:=1 to n do Write(A[i],’ ‘);
          Readln
  End.

  0
  2021-01-07T00:52:36+00:00

  Bài 1:

  var n,i,d:longint;

         a: array [1..100] of longint;

  write(‘Nhap n: ‘); readln(n);

  for i:=1 to n do

  write(‘A[‘,i,’] = ‘); read(a[i]);

  for i:=1 to n if a[i] mod 5=0 then then inc(d);

  writeln;

  write(‘So luong: ‘,d);

  readln;

  end.

  0
  2021-01-07T00:52:44+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tính tổng các phần tử trong mảng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )