bài 1 : giải tam giác ABC biết AB = 5,6cm ; BC = 8,4cm ; góc A = 65 độ bài 2 : cho hình vuông ABCD và M thuộc BC . AM cắt DC tại N CMR : 1 trên AB b

Question

bài 1 : giải tam giác ABC biết AB = 5,6cm ; BC = 8,4cm ; góc A = 65 độ
bài 2 : cho hình vuông ABCD và M thuộc BC . AM cắt DC tại N
CMR : 1 trên AB bình = 1 trên AM bình + 1 trên AN bình

0
Khang Minh 4 years 2020-11-06T00:28:35+00:00 0 Answers 26 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )