bài 1: Cho tứ giác ABCD , Biết góc A = 70 độ, Góc B = 110 độ a, Tính góc C và D biết góc A:B = 1:6

Question

bài 1: Cho tứ giác ABCD , Biết góc A = 70 độ, Góc B = 110 độ
a, Tính góc C và D biết góc A:B = 1:6

0
Sigridomena 1 year 2020-11-01T02:21:34+00:00 0 Answers 43 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )