b1: cho tam giác ABC vuông tại A có góc B=60 độ đường phân giác của góc ABC cắt AC tại D kẻ CF vuông góc với BD tại F và DE vuông với BC tại E chứng m

Question

b1: cho tam giác ABC vuông tại A có góc B=60 độ đường phân giác của góc ABC cắt AC tại D kẻ CF vuông góc với BD tại F và DE vuông với BC tại E chứng minh a, so sánh các góc của tam giác ABC b,tam giác ABD=tam giác EBD và AE vuông góc với BD
c, DC lớn hơn AB và các đường thẳng BA,ED,CF cùng đi qua 1 điểm

in progress 0
Phúc Điền 5 months 2021-04-17T04:25:32+00:00 1 Answers 69 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-04-17T04:27:15+00:00

  Ta có: ∠ABC+∠ACB+∠BAC=180(ĐL tổng 3 góc trong tam giác)

  ⇒∠ACB=180-(∠ABC+∠BAC)=180-(60+90)=30

  ⇒∠BAC>∠ABC>∠ACB

  b) +XétΔABD và EBD có

  ∠BAD=∠BED=90

  BD chung

  ∠B1=∠B2(gt)

  ⇒ΔABD=ΔEBD(c.h-g.n)(đpcm)

  ⇒BA=BE(2 cạnh t/ứ)

  + Gọi I=AE∩BD

  XétΔABI vàΔEBI ta có

  AB=ED(cmt)

  ∠B1=∠B2(gt)

  BI chung

  ⇒ΔABI=ΔEBI(c.g.c)

  ⇒∠I1=∠I2( 2 góc t/ứ)

  Mà đây là 2 góc kề bù

  ⇒∠I1=I2=180:2=90

  ⇒BI⊥AE(đpcm)

  b1-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-goc-b-60-do-duong-phan-giac-cua-goc-abc-cat-ac-tai-d-ke-cf-vu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )