Ai giải giúp mình với

Question

Ai giải giúp mình với
ai-giai-giup-minh-voi

in progress 0
Hải Đăng 6 months 2021-05-17T11:49:10+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T11:50:30+00:00

  Đáp án:

  $\lim\limits_{n\to \infty}\left[\cos\left(\dfrac1n\right) + a\sin\left(\dfrac1n\right)\right]^n= e^a$

  Giải thích các bước giải:

  $\quad \lim\limits_{n\to \infty}\left[\cos\left(\dfrac1n\right) + a\sin\left(\dfrac1n\right)\right]^n$

  $= \lim\limits_{n\to \infty}e^{\displaystyle{\ln\left[\cos\left(\dfrac1n\right) + a\sin\left(\dfrac1n\right)\right]^n}}$

  $= e^{\displaystyle{\lim\limits_{n\to \infty}\ln\left[\cos\left(\dfrac1n\right) + a\sin\left(\dfrac1n\right)\right]^n}}$

  Xét $\lim\limits_{n\to \infty}\ln\left[\cos\left(\dfrac1n\right) + a\sin\left(\dfrac1n\right)\right]^n$

  $= \lim\limits_{n\to \infty}n\ln\left[\cos\left(\dfrac1n\right) + a\sin\left(\dfrac1n\right)\right]$

  $= \lim\limits_{n\to \infty}\dfrac{\ln\left[\cos\left(\dfrac1n\right) + a\sin\left(\dfrac1n\right)\right]}{\dfrac1n}$

  $= \lim\limits_{n\to \infty}\dfrac{\dfrac{\sin\left(\dfrac1n\right) – a\cos\left(\dfrac1n\right)}{n^2\left[\cos\left(\dfrac1n\right) + a\sin\left(\dfrac1n\right)\right]}}{-\dfrac{1}{n^2}}$

  $= \lim\limits_{n\to \infty}\dfrac{a\cos\left(\dfrac1n\right)-\sin\left(\dfrac1n\right)}{\cos\left(\dfrac1n\right) + a\sin\left(\dfrac1n\right)}$

  $= \dfrac{a\cos0 – \sin0}{a\sin0 + \cos0}$

  $= a$

  Do đó:

  $e^{\displaystyle{\lim\limits_{n\to \infty}\ln\left[\cos\left(\dfrac1n\right) + a\sin\left(\dfrac1n\right)\right]^n}} = e^a$

  Hay $\lim\limits_{n\to \infty}\left[\cos\left(\dfrac1n\right) + a\sin\left(\dfrac1n\right)\right]^n= e^a$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )