Xác định hệ số a,b,c và giải pt với công thức nghiệm tổng quát x^2-7x+10=0

Question

Xác định hệ số a,b,c và giải pt với công thức nghiệm tổng quát
x^2-7x+10=0

in progress 0
Thái Dương 3 years 2021-04-25T20:03:41+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T20:05:04+00:00

  `x^2-7x+10=0`

  Giải `:`

  Hệ số `:`

  `+,` Hệ số `1:` `a=1`

  `+,` Hệ số `2:` `b=-7`

  `+,` Hệ số `3:` `c=10`

  Giải PT `:`

  `x^2-7x+10=0`

  `⇔` `(x-5)(x-2)=0`

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x-5=0\\x-2=0\end{array} \right.\) 

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=2\end{array} \right.\) 

  Vậy PT này có `2` nghiệm `:` `x∈{5,2}`

  0
  2021-04-25T20:05:34+00:00

  `a=1;b=-7;c=10`

  `Δ=b^2-4ac`

     `=(-7)^2-4.1.10`

     `=49-40`

     `=9`

  `text(Vì Δ>0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt:)`

    `x_1=((-b)+sqrt(Δ))/(2a)=(7+3)/2=10/2=5`

    `x_2=((-b)-sqrt(Δ))/(2a)=(7-3)/2=4/2=2`

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )