A CD player spins at 8590rpm. If it starts from rest and has an acceleration of 450rad/s² how long does it take to reach full speed?​

Question

A CD player spins at 8590rpm. If it starts from rest and has an acceleration of 450rad/s² how long does it take to reach full speed?​

in progress 0
Mộc Miên 3 years 2021-07-16T00:00:10+00:00 1 Answers 38 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-16T00:01:41+00:00

    Answer:

    ਹੈਲੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਐਪ – ਰੋਪੋਸੋ ਤੇ Manjeet Warval ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ | ਨਾਲ ਹੀ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵੋਕਲ ਫ਼ਾਰ ਲੋਕਲ’ ਮੋਹਿਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਪੋਸੋ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ| ਹੁਣੇ ਰੋਪੋਸੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ 100 ਕੋਇਨਜ਼ ਪਾਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇਨ ਅੱਪ ਕਰੋ|ਹੈਲੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਐਪ – ਰੋਪੋਸੋ ਤੇ Manjeet Warval ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ | ਨਾਲ ਹੀ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵੋਕਲ ਫ਼ਾਰ ਲੋਕਲ’ ਮੋਹਿਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਪੋਸੋ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ| ਹੁਣੇ ਰੋਪੋਸੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ 100 ਕੋਇਨਜ਼ ਪਾਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇਨ ਅੱਪ ਕਰੋ|ਹੈਲੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਐਪ – ਰੋਪੋਸੋ ਤੇ Manjeet Warval ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ | ਨਾਲ ਹੀ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵੋਕਲ ਫ਼ਾਰ ਲੋਕਲ’ ਮੋਹਿਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਪੋਸੋ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ| ਹੁਣੇ ਰੋਪੋਸੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ 100 ਕੋਇਨਜ਼ ਪਾਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇਨ ਅੱਪ ਕਰੋ|ਹੈਲੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਐਪ – ਰੋਪੋਸੋ ਤੇ Manjeet Warval ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ | ਨਾਲ ਹੀ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵੋਕਲ ਫ਼ਾਰ ਲੋਕਲ’ ਮੋਹਿਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਪੋਸੋ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ| ਹੁਣੇ ਰੋਪੋਸੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ 100 ਕੋਇਨਜ਼ ਪਾਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇਨ ਅੱਪ ਕਰੋ|ਹੈਲੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਐਪ – ਰੋਪੋਸੋ ਤੇ Manjeet Warval ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ | ਨਾਲ ਹੀ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵੋਕਲ ਫ਼ਾਰ ਲੋਕਲ’ ਮੋਹਿਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਪੋਸੋ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ| ਹੁਣੇ ਰੋਪੋਸੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ 100 ਕੋਇਨਜ਼ ਪਾਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇਨ ਅੱਪ ਕਰੋ|

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )