9. A. 7 B. 15 C. 12 D

Question

9.
A. 7
B. 15
C. 12
D

in progress 0
RuslanHeatt 3 years 2021-08-19T09:01:43+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-19T09:02:52+00:00

    Answer: d=20?

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )