8 squared + b squared= 17 squared find b

Question

8 squared + b squared= 17 squared find b

in progress 0
Gerda 5 months 2021-08-26T19:42:54+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-26T19:44:36+00:00

  Answer:

  b=15

  Step-by-step explanation:

  8²+b²=17²

  b²=225

  b=15

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )