-6y – 14 – (-8yz) – 6x + 23 +9y – 8z + 2zy

Question

-6y – 14 – (-8yz) – 6x + 23 +9y – 8z + 2zy

in progress 0
Hải Đăng 3 years 2021-08-07T01:12:12+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T01:13:55+00:00

  Answer:

  3y + 10yz – 6x – 8z + 9.

  Step-by-step explanation:

  -6y – 14 – (-8yz) – 6x + 23 +9y – 8z + 2zy

  Bring like terms together:

  =  9y – 6y + 2yz – (-8yz) – 6x – 14 + 23 – 8z

  =  9y – 6y + 2yz  + 8yz – 6x – 14 + 23 – 8z

  Now simplify:

  = 3y + 10yz – 6x – 8z + 9.

  0
  2021-08-07T01:13:57+00:00

  Answer:

  3y – 6x -6xy + 9-8z

  Step-by-step explanation:

  here’s your solution

  => -6y 14 (-8yz) 6x + 23 + 9y 8z + 2zy

  => put like term together

  => -6y +9y -6x-8yz+2zy+2314

  => 3y 6x -6xy + 98z

  hope it helps

  hope it helps

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )