6 quarters + 5 dimes + 3 Nickels + 4 Pennys

Question

6 quarters + 5 dimes + 3 Nickels + 4 Pennys

in progress 0
Thành Công 6 months 2021-07-30T07:41:01+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T07:42:33+00:00

  Answer:

  You’ll have $2.19.

  Step-by-step explanation:

  Quarters:

  0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25 = 1.00

  1.00 + 0.25 = 1.25 + 0.25 = 1.50

  Dimes:

  1.50 + 0.10 + 0.10 = 1.70 + 0.10 = 1.80 + 0.10 + 0.10 = 2.00

  Nickles:

  2.00 + 0.05 = 2.05 + 0.05 = 2.10 + 0.05 = 2.15

  Pennies:

  2.15 + 0.04 = 2.19

  0
  2021-07-30T07:42:42+00:00

  Answer:

  .

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )