5/6 – 1/8 17/24 23/24 1 1/24 5/24

Question

5/6 – 1/8
17/24
23/24
1 1/24
5/24

in progress 0
Thông Đạt 3 years 2021-08-28T07:06:16+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:07:26+00:00

  Answer:

  Step-by-step explanation:

  20/24  – 3/24 = 17/24

  Option 1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )