$45 ² + 40 ² – 15 ² + 80 × 45 $ Hiện tại não chưa load đc câu này T^T

Question

$45 ² + 40 ² – 15 ² + 80 × 45 $
Hiện tại não chưa load đc câu này T^T

in progress 0
Khoii Minh 1 year 2020-10-13T22:53:20+00:00 2 Answers 91 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T22:54:50+00:00

  `45^(2) + 40^(2) – 15^(2) + 80 · 45`

  `=(45^(2)+80·45+40^2)-15^2`

  `=(45^(2)+2.40.45+40^2)-15^2`

  `=(45+40)^(2)-15^2`

  `=85^(2) – 15^(2)`

  `=(85-15)(85+15)`

  `=70.100`

  `=7000`

  0
  2020-10-13T22:54:53+00:00

  $45^2+40^2-15^2+80.45$
  $=45^2+80.45+40^2-15^2$
  $=(45+40)^2-15^2$
  $=85^2-15^2$
  $=(85-15)(85+15)$
  $=7000$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )