43.2km/h= m/s 54km/h= m/s 28.8km/h= m/s 18km/h= m/s 9km/h= m/s 8m/s=

Question

43.2km/h= m/s
54km/h= m/s
28.8km/h= m/s
18km/h= m/s
9km/h= m/s
8m/s= Km/h
4m/s= Km/h
6m/s= Km/h
15m/s= Km/h
14m/s= Km/h

in progress 0
Gerda 9 months 2021-04-28T21:25:12+00:00 3 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-28T21:27:04+00:00

  $43,2km/h= m/s$

  $43,2km/h = 43,2 : 3600 km/s = 0,012 km/s$

  $0,012 km/s = 0,012. 1000 m/s = 12 m/s$

  $⇒$ $43,2km/h= 12 m/s$

  $54km/h= m/s$

  $54km/h = 54 : 3600km/s = 0,015 km/s$

  $0,015 km/s = 0,015 . 1000 m/s  = 15 m/s$

  $⇒$ $54km/h= 15 m/s$

  $28,8km/h= m/s$

  $28,8km/h = 28,8 : 3600 km/s = 0,008 km/s$

  $0,008 km/s = 0,008 . 1000 m/s = 8 m/s$

  $⇒$  $28,8km/h= 8 m/s$

  $18km/h= m/s$

  $18 km/h = 18 : 3600 km/s = 0,005 km/s$

  $0,005 km/s = 0,005.1000 = 5 m/s$

  $⇒$ $18km/h= 5 m/s$

  $9km/h= 2,5 m/s$ (Vì $18$ gấp $9$ $2$ lần, $⇒$ $9km/h = 5 : 2 m/s = 2,5 m/s$)

  $8m/s= 28,8 km/h$ (Ở câu $3$)

  $4m/s= 14,4m/h$(Vì $8$ gấp $4$ $2$ lần, $⇒$ $4m/s = 28,8 : 2 km/h = 14,4 km/h$)

  $6 m/s =km/h$

  $6 m/s = 6 : 1000 km/s = 0,006 km/s$

  $0,006 km/s = 0,006.3600= 21,6 km/h$

  $⇒$ 6 m/s =21,6 km/h$

  $15m/s=54 m/h$ (Ở câu $2$)

  $14 m/s = km/h$

  $14 m/s = 14 : 1000 km/s = 0,014 km/s$

  $0,014 km/s = 0,014 . 3600 m/s = 50,4 km/h$

  $⇒$ $14 m/s = 50,4 km/h$

   

  0
  2021-04-28T21:27:05+00:00

  Đáp án:

  43.2km/h = 12 m/s

  54km/h = 15 m/s

  28.8km/h = 8 m/s

  18km/h = 5 m/s

  9km/h = 2,5 m/s

  8m/s =  Km/h

  4m/s = 28,8 Km/h

  6m/s = 21,6 Km/h

  15m/s = 54 Km/h

  14m/s = 50,4 Km/h

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-04-28T21:27:16+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo km/h to m/s các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )