3m 11cm = …………………… m 2kg 21g = ………………….. kg 5dam 47 dm = ……………………… m 5m243dm2 = …………………

Question

3m 11cm = …………………… m
2kg 21g = ………………….. kg
5dam 47 dm = ……………………… m
5m243dm2 = …………………… m2

in progress 0
Nem 4 years 2020-11-16T13:19:12+00:00 2 Answers 94 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T13:20:36+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\text{3m 11cm = 3,11 m}$
  $\text{2kg 21g =2,021 kg}$
  $\text{5dam 47 dm =54,7 m}$
  $\text{5m² 43dm² = 5,43m²}$

  0
  2020-11-16T13:20:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   3m 11cm=3,11 m 

  2kg 21g=2,021kg

  5dam 47dm=54,7m

  5m²243dm²=5,43m²

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )