3/7*(13/8-7/9)*5/8*(3/7-8/15) Giúp mình với ! Mai mình kiểm tra rồi !!! Bạn nào trả lời nhanh nhất sẽ đc 5 sao và 1 lời cảm ơn thêm câu trả lời hay nh

Question

3/7*(13/8-7/9)*5/8*(3/7-8/15)
Giúp mình với ! Mai mình kiểm tra rồi !!!
Bạn nào trả lời nhanh nhất sẽ đc 5 sao và 1 lời cảm ơn thêm câu trả lời hay nhất !!!

in progress 0
Maris 4 months 2021-05-16T23:05:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-16T23:06:41+00:00

  `•`Đáp án:`=3/7`

  `•`Giải thích các bước giải:

   `3/7×(13/8-7/9)-5/8×(3/7-8/15)`

  `=3/7×13/8-3/7×7/9-5/7×3/7+5/8×8/15`

  `=3/7×13/8-3/7×5/8-3/7×7/9+5/8×8/15`

  `=3/7×(13/8-5/8)-3/9+5/15`

  `=3/7×7/7-1/3+1/3`

  `=3/7×1+0`

  `=3/7`

  0
  2021-05-16T23:06:58+00:00

  Đáp án:

  `3/7` 

  Giải thích các bước giải:

  `3/7 . ( 13/8 – 7/9 ) – 5/8 . ( 3/7 – 8/15 )`

  `= 3/7 . 13/8 – 3/7 . 7/9 – 5/8 . 3/7 + 5/8 . 8/15`

  `= (  3/7 . 13/8 – 5/8 . 3/7 ) – 3/7 . 7/9 + 5/8 . 8/15`

  `= 3/7 . ( 13/8 – 5/8 ) – 1/3 + 1/3`

  `= 3/7 . 8/8 = 3/7 . 1 = 3/7`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )