3/4+2/3= 5/7+1/2= Answer-

Question

3/4+2/3=
5/7+1/2=
Answer….

in progress 0
Tài Đức 1 year 2021-09-05T08:13:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T08:14:27+00:00

    Answer:

    [tex]1 \frac{5}{12} [/tex]

    [tex] 1\frac{3}{14} [/tex]

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )