2sin 2A – sin 4A 2sin 2A + sin 4A = tan²A​

Question

2sin 2A – sin 4A
2sin 2A + sin 4A
= tan²A​

in progress 0
Gia Bảo 6 months 2021-09-03T18:17:53+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T18:18:59+00:00

  Answer:

  tan²A – sin²A = tan² A sin²A

  from LHS,

  tan²A -sin²A

  = (sin²A / cos²A) – sin²A……[tan A=sin A/cos A]

  = (sin²A – sin²Acos²A) / cos²A

  = sin²A (1- cos²A) / cos² A [tan A = sinA / cos A]

  = tan²A sin²A= RHS

  .•. hence proved

  Step-by-step explanation:

  Hope it is helpful…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )