2m47mm=……mm 9 tạ 2kg=………..kg 8dam vuông 4m vuông=…….m vuông 7 km 5 m=……..m 8 tấn 6 kg=…….kg 7 yến 16 g=……..g 4575 m =……k

Question

2m47mm=……mm
9 tạ 2kg=………..kg
8dam vuông 4m vuông=…….m vuông
7 km 5 m=……..m
8 tấn 6 kg=…….kg
7 yến 16 g=……..g
4575 m =……km…..m
37054 mm =…..m……..mm
5687 kg =…….tấn….kg
4087 g =…..kg….g
6434 dam vuông =……..hm………m vuông
834 mm vuông =…….cm vuông …….mm vuông
7 tạ+26kg =….g
5 tấn : 2 tạ = ………
7 dm vuông + 42 mm vuông
4 hm – 25 dam vuông
9 km – 3 hm = …….dam
6 m : 3 dm =……..
8 m : 2m = …..
7 mm x 8 mm = ……

in progress 0
King 10 months 2020-11-10T19:50:43+00:00 2 Answers 99 views 1

Answers ( )

  0
  2020-11-10T19:51:48+00:00

  2m47mm= 2047 mm
  9 tạ 2kg= 902 kg
  8dam vuông 4m vuông= 8004m vuông
  7 km 5 m= 7005 m
  8 tấn 6 kg= 8006 kg
  7 yến 16 g= 70016 g
  4575 m = 4 km 575 m
  37054 mm = 37 m 54 mm
  5687 kg = 5 tấn 678 kg
  4087 g = 4 kg 87 g
  6434 dam vuông = 643 hm 40 m vuông
  834 mm vuông = 8 cm vuông 34  mm vuông
  7 tạ+26kg = 726000 g
  5 tấn : 2 tạ = 25 tạ
  7 dm vuông + 42 mm vuông = 70042 mm vuông
  4 hm – 25 dam vuông = sai đề
  9 km – 3 hm = 870  dam
  6 m : 3 dm = 20 dm
  8 m : 2m = 4m
  7 mm x 8 mm =  56mm

  0
  2020-11-10T19:52:23+00:00

  2m47mm=2047mm
  9 tạ 2kg=902kg
  8dam vuông 4m vuông=804m vuông
  7 km 5 m=7005m
  8 tấn 6 kg=8006kg
  7 yến 16 g=70016g
  4575 m =4km575m
  37054 mm =37m54mm
  5687 kg =5tấn687kg
  4087 g =4kg87g
  6434 dam vuông =64hm3400m vuông
  834 mm vuông =8cm vuông34mm vuông
  7 tạ+26kg =726000g
  5 tấn : 2 tạ =2,5 tấn
  7 dm vuông + 42 mm vuông = 7,0042mm vuông
  4 hm – 25 dam vuông=1,5hm
  9 km – 3 hm = 870dam
  6 m : 3 dm =2m
  8 m : 2m = 4m
  7 mm x 8 mm = 56mm

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )