x/2 = y/3 = z/5 và x+y+z =-90

Question

x/2 = y/3 = z/5 và x+y+z =-90

in progress 0
Maris 1 year 2020-10-14T06:15:09+00:00 2 Answers 100 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T06:16:14+00:00

  Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau:

  `x/2=y/3=z/5=(x+y+z)/(2+3+5)=-90/10=-9`

  `⇒x=-9.2=-18`

  `⇒y=-9.3=-27`

  `⇒z=-9.5=-45`

  Vậy `x=-18; y=-27; z=-45`

   

  0
  2020-10-14T06:16:31+00:00

  Giải

  Áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau, ta có:

  $\frac{x}{2}$ =$\frac{y}{3}$= $\frac{z}{5}$ = $\frac{x+y+z}{2+3+5}$ = $\frac{-90}{10}$ = ${-9}$ 

  ⇒ $\frac{x}{2}$ = -9 × 2 = -18

  $\frac{y}{3}$= -9 × 3 = -27

  $\frac{z}{5}$= -9 × 5 = -45

  Vậy x = -18, y = -27, z= -45

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )