x^(2)=4 2^(x)=16 3^(x)=81

Question

x^(2)=4
2^(x)=16
3^(x)=81

in progress 0
Khoii Minh 1 year 2020-10-13T23:50:52+00:00 2 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T23:52:25+00:00

  x^(2)=4

  <=>x=2 hoặc x=-2

  Vậy x=2 hoặc x=-2

  2^(x)=16

  <=>2^x=2^4

  <=>x=4

  Vậy x=4

  3^(x)=81

  <=>3^x=3^4

  <=>x=4

  Vậy x=4

  @linhhuongnguyen

  0
  2020-10-13T23:52:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) $x^{2} = 4$

  $x^{2} = 2^{2}$ 

  $x=(±2)$

  b) $2^{x} = 16$

  $2^{x} = 2^{4}$ 

  $x=4$

  c) $3^{x}$ = 81

  $3^{x} = 3^{4}$ 

  $x=4$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )