2x = 3y = 5z và x-y+z=-33

Question

2x = 3y = 5z và x-y+z=-33

in progress 0
Orla Orla 1 year 2020-10-14T03:58:34+00:00 2 Answers 192 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T03:59:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $2x = 3y = 5z$ và $x-y+z= -33$

  ⇔ $\frac{x}{3}$ = $\frac{y}{2}$ ⇒ $\frac{x}{15} = \frac{y}{10}$

  ⇔ $\frac{y}{5} = \frac{z}{3}$ ⇒ $\frac{y}{10} = \frac{z}{6}$

  ⇒ $\frac{x}{15}$ = $\frac{y}{10}$ = $\frac{z}{6}$ = $\frac{x-y+z}{15-10+6}$ = $\frac{-33}{11}$ $= -3$

  ⇒ $\frac{x}{15}$ $= -3 ⇔ x= -45$

  ⇒ $\frac{y}{10}$ $ = -3 ⇔ y= -30$

  ⇒ $\frac{z}{6}$ $= -3 ⇔ z= -18$

  Vậy ….

   

  0
  2020-10-14T04:00:23+00:00

  2x/1 = 3y/1 = 5z/1 => 2x/30 = 3y/30 = 5z/30 => x/15 = y/10 = z/6

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  x/15 = y/10 = z/6 = x-y+z / 15 – 10 + 6 = -33/11 = -3

  x/15 = -3                      y/10 = -3              z/6 = -3

  x      = -3 . 15                y      = -3 . 10       z     = -3 . 6

  x      = -45                     y      = -30            z     = -18

  Vậy x = -45  ;   y = -30  ; z = -18

  Chúc bạn học tốt !

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )