17. Which is M=9pn solved for p? (1 point) p = M/n p= M-9n. p= 9n/M.

Question

17. Which is M=9pn solved for p? (1 point)
p = M/n p= M-9n. p= 9n/M. p=M/9n

in progress 0
Dâu 3 years 2021-07-31T19:24:13+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-31T19:25:37+00:00

    B 56

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )