12 thì trong tiếng anh ? Và nêu dạng khẳng định , phủ định , nghi vấn của từng thì . Thank

Question

12 thì trong tiếng anh ? Và nêu dạng khẳng định , phủ định , nghi vấn của từng thì . Thank

in progress 0
Doris 3 years 2021-01-21T08:29:48+00:00 3 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-21T08:31:46+00:00

  1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT):1. Công thức thì hiện tại đơnCông thức thì hiện tại đơn đối với động từ thường

  • Khẳng định:S + V_S/ES + O
  • Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O
  • Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

  Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ Tobe

  • Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj
  • Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj
  • Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

  Ví dụ:

  • I am a student.
  • She is not beautiful.
  • Are you a student?

  2. Cách sử dụng:

  • Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.)
  • Diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện tại. (E.g:I get up early every morning.)
  • Nói lên khả năng của một người (E.g : He plays tennis very well.)

  3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn:

  • Trong câu có xuất hiện từ sau: every (every day, every week, every month, …)
  • Các trạng từ tần suất xuất hiện trong thì hiện tại đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

  > Xem chi tiết công thức thì hiện tại đơn (Simple Present) 

  > Tổng hợp ngữ pháp TOEIC (Full chủ điểm quan trọng)

  Ví dụ:

  • I use the Internet just about every day.
  • I always miss you.

  Video bài giảng dưới đây khá hay cô Hoa chia sẻ trên anh ngữ Ms Hoa về dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn các bạn xem nhé!

  ➨  Bạn xem chi tiết hơn về thì hiện tại đơn: TẠI ĐÂY

  2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

  1. Công thức

  • Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)
  • Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)
  • Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

  2. Cách sử dụng

  • Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói (E.g: The children are playing football now.)
  • Diễn tả hành động đang diễn ra nhưng không nhất thiết xảy ra tại thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job)
  • Diễn tả 1 sự than phiền với hành động lặp đi lặp lại nhiều gây khó chịu, bực mình. Trong trường hợp này, câu thường có trạng từ tần suất “always”. (E.g : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.)
  • Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước (E.g: I am flying to Thailand tomorrow.)

  Lưu ý quan trọng cần biết:

  Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, …

  Ví dụ:

  • I am tired now.
  • He wants to go for a cinema at the moment.
  • Do you remember me?

  3. Dấu hiệu nhận biết:

  Trong câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,

  Trong các câu trước đó là một câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, …

  ➨ Các bạn xem chi tiết về thì hiện tại tiếp diễn: TẠI ĐÂY

  Các bạn tìm hiểu chi tiết hơn về các bài viết: 

  • Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 trong tiếng Anh – Công thức, cách dùng và bài tập
  • Lộ trình luyện thi TOEIC, học TOEIC Mục tiêu 250 – 500
  • Tài liệu TOEIC cần thiết cho Level 0 – 550+ TOEIC
  • TOP 5 tài liệu luyện thi TOEIC hay nhất

   

  3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH – PRESENT PERFECT1. Công thức

  • Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)
  • Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)
  • Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

  2. Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh:

  • Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không nói rõ thời điểm, có kết quả liên quan đến hiện tại:

  Ví dụ: : My car has been stolen./ Chiếc xe của tôi đã bị lấy cắp.

  • Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

  Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ đã kết hôn được 50 năm rồi.

  3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành:

  Trong thì hiện tại hoàn thành thường có những từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, …

  • just, recently, lately: gần đây, vừa mới
  • ever: đã từng
  • already: rồi
  • for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …)
  • since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)
  • yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)
  • so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ

  ➨ Các bạn xem chi tiết hơn về thì hiện tại hoàn thành: TẠI ĐÂY

  4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PRESENT PERFECT CONTINUOUS1. Công thức:

  • Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)
  • Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)
  • Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

  2. Cách dùng:

  Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ diễn ra liên tục và kéo dài đến hiện tại. Nhấn mạnh vào tính chất “liên tục” của hành động. 

  Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy đã đứng dưới trời tuyết hơn 3 tiếng rồi.

  Phân biệt với thì hiện tại hoàn thành:

  Thì hiện tại hoàn thành nhấn mạnh vào kết quả còn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình.

  3. Cách nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

  – Từ nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. 

  Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

  >>> Xem đầy đủ: thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( CÓ ĐẤP ÁN)

  5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

  1. Công thức

  Với động từ thường:

  • (Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)
  • (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)
  • (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you call Zoey yesterday?)

  Với động từ Tobe:

  • (Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj
  • (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj
  • (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

  2. Cách dùng thì quá khứ đơn:

  Diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. 

  Ví dụ:

  • I went to the concert last week.
  • A few weeks ago, a woman called to report a robbery.

  3. Dấu hiệu nhận biết:

  Các từ thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), …

  ==>> Xem chi tiết kiến thức: Thì quá khứ đơn và bài tập thực hành (CÓ ĐÁP ÁN)

  6. THÌ QUÁ  KHỨ TIẾP DIỄN – PAST CONTINUOUS

  1. Công thức:

  • Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o’clock yesterday.)
  • Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o’clock yesterday.)
  • Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o’clock yesterday?)

  2. Cách dùng: 

  • Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

  Ví dụ:  At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào lúc 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang ăn trưa.)

   

  • Dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn.

  Ex:  He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta đang tán gẫu với bạn khi mẹ cậu ta vào phòng.)

  3. Dấu hiệu nhận biết:

  Trong câu có những từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, …
  Ví dụ:

  • It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.
  • He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

  ==>> Bạn xem nhiều hơn về thi thì quá khứ tiếp diễn: TẠI ĐÂY

  7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)

  1. Công thức

  • Khẳng định: S + had + V3/ED + O (Ex: They had gone to school before they went home.)
  • Phủ định: S + had+ not + V3/ED + O ( They hadn’t eaten breakfast before they went to school.)
  • Nghi vấn: Had +S + V3/ED + O ? (Had they eaten breakfast before they went to school?)

  2. Cách dùng

  Diễn tả một hành động đã xảy ra, hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ.

  + Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.

  + Khi thì quá khứ hoàn thành thường được dùng kết hợp với thì quá khứ đơn, ta thường dùng kèm với các giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

  Ex: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi chơi sau khi tôi đã làm xong bài tập.)

  3. Dấu hiệu nhận biết:

   Dấu hiện nhận biết thì quá khứ hoàn thành:

  • Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, …
  • Trong câu thường có các từ: before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past

  Ví dụ:

  • The old tenant had vacated the property by the time we lookd at it. There was no furniture left inside
  • When I got up this morning, my father had already left.

  >> Xem thêm: Thì quá khứ hoàn thành (past perfect) 

  8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PAST PERFECT CONTINUOUS1. Công thức:

  • Khẳng định:She+ had + been + V_ing + O (Ex: I had been buying)
  • Phủ định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O ( Ex: I hadn’t been buying)
  • Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O? ( Ex: Had I been buying)

  2. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

  •  Diễn đạt một hành động xảy ra kéo dài trước một hành động khác trong Quá khứ (nhấn mạnh tính tiếp diễn)

  Ví dụ: I had been thinking about that before you mentioned it

  • Diễn đạt một hành động kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ.

  Ví dụ: We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot and steamy.

  3. Dấu hiệu nhận biết

  • Dấu hiệu nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after. 
  • Ex: Had you been waiting long before the taxi arrived?

  >>> Xem thêm: Quá khứ hoàn thành tiếp diễn – cấu trúc và bài tập thực hành (CÓ ĐÁP ÁN)

  Một số cấu trúc ngữ pháp cơ bản có thể bạn quan tâm

  Use to – cấu trúc thông dụng và bài tập thực hành (CÓ ĐÁP ÁN)

  As long as – cấu trúc thông dụng và bài tập thực hành (CÓ ĐÁP ÁN)

  Each other – cấu trúc thông dụng và bài tập thực hành (CÓ ĐÁP ÁN)

   

  9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)1. Công thức:

  • Khẳng định:S + shall/will + V(infinitive) + O (Ex: We’ ll enjoy it)
  • Phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O (He won’t go to school.)
  • Nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ? (Will they have dinner together?)

  Ví dụ: The prime minister will open the debate in parliament tomorrow.

  2. Cách dùng:

  • Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói. (EX: Are you going to the beach? I will go with you – Bạn muốn đi biển không? Mình sẽ đi cùng bạn.)
  • Nói về một dự đoán dựa trên kinh nghiệm có được trong quá khứ. (EX: I think it’ll be extremely hot there – Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất nóng đó)
  • Khi đưa ra ý kiến, đề nghị. (EX: Don’t worry, I’ll let everyone know – Đừng lo lắng, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết

  Lưu ý:

  Thì tương lai đơn có thể sử dụng để diễn tả cả hành động có dự định và không có dự định từ trước. Tuy nhiên để phân biệt với thì tương lai gần có dự định, thì tương lai đơn thường được dùng cho các hành động mang tính bộc phát ngay tại thời điểm nói chứ không có dự định như thì tương lai gần. Ví dụ:

  Mother: There is no sugar left. (Hết đường mất rồi.)

  Son: Ok, I will go to market and buy it for you. (Con sẽ ra chợ mua cho mẹ.)

  3. Dấu hiệu nhận biết

  Trong câu thường có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year,  in + thời gian, probably, perhaps, …

  ==>> Xem chi tiết: Thì tương lai đơn và bài tập thực hành (CÓ ĐÁP ÁN)

  10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)1. Công thức:

  • Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ O 
  • Phủ định: S + shall/will + not + be + V-ing + O
  • Nghi vấn: Shall/Will+S + be + V-ing + O?

  2. Cách dùng:

  • Dùng để nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định. (EX: At 10 o’clock tomorrow, my friends and I will be going to the museum.)
  • Dùng nói về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác xen vào. (EX:When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.)

  3. Dấu hiệu:

  Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định:

  • at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….
  • at + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..

  Ví dụ:

  • At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. (Vào thời điểm này ngày mai, tôi đang xem chương trình TV yếu thích của mình.)
  • At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. (Vào 6h sáng mai, tôi đang chạy bộ trong công viên)

  >> Xem thêm: Công thức thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

  11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)1. Công thức:

  • Khẳng định:S + shall/will + have + V3/ED

  • Phủ định: S + shall/will + not + have + V3/ED
  • Nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ED ?

  2. Cách dùng :

  • Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.

  Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. (Cho đến trước 10h tối nay tôi sẽ hoàn thành xong bài tập về nhà rồi.)

  • Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc khác trong tương lai.

  Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)

  3. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành:

  • By + thời gian tương lai,
  • By the end of + thời gian trong tương lai,
  • Before + thời gian tương lai
  • By the time …

  Ví dụ:

  • By the end of this month I will have taken an English course. (Cho tới cuối tháng này thì tôi đã tham gia một khóa học Tiếng Anh rồi.)
  • Ngan will have served on the Board of West Coast College for 20 years by the time she retires.

  >>> Xem thêm: Thì tương lai hoàn thành cấu trúc và bài tập thực hành (CÓ ĐÁP ÁN)

  12. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)1. Công thức 

  • Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O
  • Phủ định: S + shall/will + not + have + been + V-ing 
  • Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O ? 

  2. Cách dùng 

  Các dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn:  để diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai:

  Ví dụ:

  • will have been studying English for 10 years by the end of next month.
  • By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

  3. Dấu hiệu:

  For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

  Ví dụ:

  • for 10 years by the end of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)
  • for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 ngày trước lúc bố mẹ tôi quay về vào ngày mai).

  >>> Xem đầy đủ: Thì tương lai hoàn thành (FUTURE PERFECT CONTINUOUS) Full cấu trúc, bài tập, cách dùng

  Bonus (13) – THÌ NGOẠI LỆ – THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)1. Công thức:

  S + is/ am/ are + going to + V(nguyên thể) ( Ex: We’re going to visit Ha Long bay next week)

  S + is/ am/ are + not + going to + V(nguyên thể) (Ex: He’s not going to visit Ha Long bay next week.)

  Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể)? ( Ex: Are they going to visit Ha Long bay next week?)

  2. Cách sử dụng:

  • Dùng để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai.

  Ví dụ: Join is going to get married this year. (Join dự định sẽ kết hôn trong năm nay.)

  • Dùng để diễn đạt một dự đoán có căn cứ, có dẫn chứng cụ thể.

  Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg to have a varied trip.

  3. Dấu hiệu nhận biết 

  Xuất hiện các từ: next (month, year,..), 2 weeks later, …, 

  0
  2021-01-21T08:31:46+00:00

  1. Thì hiện tại đơn-  Present simple

  Công thức với Động từ thường

  • Khẳng định: S + V(s/es) + O
  • Phủ định: S + do/does not + V_inf
  • Nghi vấn: Do/Does + S + V_inf?

  Công thức với Động từ tobe:

  • Khẳng định: S + am/is/are + O
  • Phủ định: S + am/is/are  not + O
  • Nghi vấn: Am/is/are + S + O? 

  Cách dùng:

  • Diễn tả một sự thật hiển nhiên, mộ chân lý.
  • Diễn tả một thói quen, sở thích hay hành động được lặp đi lặp lại ở hiện tại.
  • Diễn tả một lịch trình, chương trình, một thời gian biểu.

  Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: Trong câu thường có những từ chỉ tần suất như: Everyday/night/week, often, usually, always, sometimes,…

  2. Thì hiện tại tiếp diễn – Present continuous tense

  Công thức:

  • Khẳng định: S + am/is/are + V_ing
  • Phủ định: S + am/is/are not + V_ing
  • Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V_ing? 

  Cách dùng:

  • Diễn tả hành động đang xảy ra và kéo dài ở hiện tại.
  • Diễn tả dự định, kế hoạch sắp xảy ra trong tương lai đã định trước.
  • Diễn tả sự phàn nàn về việc gì đó, dùng với “Always”
  • Dùng để cảnh báo, đề nghị và mệnh lệnh.

  Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn: Trong câu thường có những cụm từ chỉ thời gian sau sau: Now, at the moment, at present, right now, look, listen, be quiet.…

  3. Thì hiện tại hoàn thành – Present perfect tense

  Công thức:

  • Khẳng định: S + has/have + V3/ed + O
  • Phủ định: S + has/have not + V3/ed + O
  • Nghi vấn: Have/has + S + V3/ed + O? 

  Cách dùng:

  • Diễn tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn ở hiện tại và tương lai.
  • Diễn tả hành động xảy ra và kết quả trong quá khứ nhưng không nói rõ thời gian xảy ra.
  • Diễn tả hành động vừa mới xảy ra.
  • Nói về kinh nghiệm, trải nghiệm.

  Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: Trong câu thường có những từ sau: Since, for, Already, just, ever, never, yet, recently, before,…

  4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present perfect continuous tense

  Công thức:

  • Câu khẳng định: S + has/have been + V_ing + O
  • Câu phủ định: S + has/have not been + V-ing
  • Câu nghi vấn:  Have/Has + S + been + V-ing?

  Cách dùng:

  • Diễn tả hành động xảy ra diễn ra liên tục trong quá khứ, tiếp tục kéo dài đến hiện tại. 
  • Diễn tả hành động vừa kết thúc, mục đích nêu kết quả của hành động.

  Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường có các từ sau: All day/week, since, for, for a long time, recently, lately, up until now,…

  5. Thì quá khứ đơn – Past simple tense

  Công thức với Động từ thường

  • Câu khẳng định: S + V2/ed + O
  • Câu phủ định: S + did not + V_inf + O
  • Câu nghi vấn: Did + S + V_inf + O ?

  Công thức với Động từ tobe:

  • Câu khẳng định: S + was/were + O
  • Câu phủ định: S + were/was not + O
  • Câu nghi vấn: Was/were + S + O?

  Cách dùng:

  • Diễn tả một hành động đã xảy ra và đã kết thúc tại thời điểm trong quá khứ. 
  • Diễn tả những hành động xảy ra liên tiếp tại thời trong điểm quá khứ.
  • Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra tại thời điểm trong quá khứ 

  Dấu hiệu nhận biết: Các từ thường xuất hiện trong câu ở thì quá khứ đơn: Yesterday, last night/ last week/ last month/year, ago,…

  Cách phát âm ed 

  Trong thì quá khứ các động sẽ được thêm đuôi “ed” vào sau động từ trừ một số động từ bất quy tắc. Các bạn tham khảo về cách phát âm ed:

  • Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ 
  • Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
  • Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những động từ quá khứ thuộc trường hợp còn lại.

  6. Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous tense

  Công thức:

  • Câu khẳng định: S + were/ was + V_ing + O
  • Câu phủ định: S + were/was+ not + V_ing + O
  • Câu nghi vấn: Were/was+S+ V_ing + O?

  Cách dùng:

  • Để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.
  • Diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào.
  • Diễn tả những hành động xảy ra song song với nhau.

  Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thì quá khứ tiếp diễn thường có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định.Ví dụ: At/At this time + thời gian quá khứ (at 7 o’clock yesterday), in + năm quá khứ, in the past,…

  7. Thì quá khứ hoàn thành – Past perfect tense

  Công thức:

  • Câu khẳng định: S + had + V3/ed + O
  • Câu phủ định: S + had + not + V3/ed + O
  • Câu nghi vấn: Had + S + V3/ed + O?

  Cách dùng:

  • Diễn tả hành động đã hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ
  • Diễn đạt một hành động đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động xảy ra trước dùng quá khứ hoàn thành – xảy ra sau dùng quá khứ đơn

  Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các từ: By the time, prior to that time, before, after, as soon as, until then,…

  8. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect continuous tense 

  Công thức:

  • Câu khẳng định: S + had been + V_ing + O
  • Câu phủ định: S + had + not + been + V_ing + O
  • Câu nghi vấn: Had + S + been + V_ing + O? ​

  Cách dùng:

  • Diễn tả một hành động xảy ra liên tục trước một hành động khác trong quá khứ.
  • Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm được xác định trong quá khứ. 

  Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường chứa các từ như Until then, by the time, prior to that time, before, after…

  9. Thì tương lai đơn – Simple future tense

  Công thức:

  • Câu khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
  • Câu phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O
  • Câu nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O?

  Cách dùng:

  • Diễn tả một dự đoán không có căn cứ xác định.
  • Diễn tả dự định đột xuất xảy ra ngay lúc nói.
  • Diễn tả lời ngỏ ý, hứa hẹn, đề nghị, đe dọa.

  Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các từ: tomorrow, next day/week/month/year, in + thời gian…

  10. Thì tương lai tiếp diễn – Future continuous tense

  Công thức:

  • Câu khẳng định: S + will/shall + be + V-ing
  • Câu phủ định: S + will/shall + not + be + V-ing
  • Câu nghi vấn: Will/shall + S + be + V-ing?

   Cách dùng:

  • Diễn tả về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định.
  • Diễn tả về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác chen vào. 

  Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các cụm từ: next time/year/week, in the future, and soon,…

  11. Thì tương lai hoàn thành – Future perfect tense

  Công thức:

  • Câu khẳng định: S + shall/will + have + V3/ed
  • Câu phủ định: S + shall/will not + have + V3/ed
  • Câu nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ed?

   Cách dùng :

  • Diễn tả về một hành động hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai.
  • Diễn tả về một hành động hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai. 

  Dấu hiệu nhận biết: Đi kèm với các từ: by/by the time/by the end of + thời gian trong tương lai,…

  12. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous tense

  Công thức:

  • Câu khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O
  • Câu phủ định: S + shall/will not+ have + been + V-ing
  • Câu ghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

  0
  2021-01-21T08:31:52+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bài tập thì tương lai hoàn thành có đáp án các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )