10×(6×5) +9^3 ×8 10 \times (6 \times 5) + {9}^{3} \times 8

Question

10×(6×5) +9^3 ×8
10 \times (6 \times 5) + {9}^{3} \times 8

in progress 0
Bình An 3 years 2021-09-05T16:37:42+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T16:38:51+00:00

  Answer: 6132

  Step-by-step explanation:

  10x(6×5)+9^3 x8

  10×30+9^3 x8

  10×30+729×8

  300+729×8

  300+5832

  6132

  Hope this helps!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )