1 Tìm x bt a x^2-2x+1=0 b 9-6x+x^2=0 c 25x^2-10x+1=10 d 49x^2-28x+4

Question

1 Tìm x bt
a x^2-2x+1=0
b 9-6x+x^2=0
c 25x^2-10x+1=10
d 49x^2-28x+4

in progress 0
Delwyn 1 year 2020-10-14T03:41:40+00:00 1 Answers 114 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T03:43:25+00:00

   $a)x^2-2x+1=0$

  $⇔(x-1)^2=0$

  $⇔x-1=0$

  $⇔x=1$

  $\text{Vậy $x=1$}$

  $b)9-6x+x^2=0$

  $⇔(3-x)^2=0$

  $⇔3-x=0$

  $⇔x=3$

  $\text{Vậy $x=3$}$

  $c)25x^2-10x+1=0$

  $⇔(5x-1)^2=0$

  $⇔5x-1=0$

  $⇔5x=1$

  $⇔x=\dfrac{1}{5}$

  $\text{Vậy $x=\dfrac{1}{5}$}$

  $d)49x^2-28x+4=0$

  $⇔(7x-2)^2=0$

  $⇔7x-2=0$

  $⇔7x=2$

  $⇔x=\dfrac{2}{7}$

  $\text{Vậy $x=\dfrac{2}{7}$}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )