1) Axit HCl có thể phản ứng được với các chất trong dãy nào sau đây? A. Cu, CuO, Ba(OH)2 , AgNO3, CO2 B. NO, AgNO3, CuO, quỳ tím, Zn C. Qùy tím, Ba(OH

Question

1) Axit HCl có thể phản ứng được với các chất trong dãy nào sau đây?
A. Cu, CuO, Ba(OH)2 , AgNO3, CO2
B. NO, AgNO3, CuO, quỳ tím, Zn
C. Qùy tím, Ba(OH)2, Zn, P2O5
D. AgNO3, CuO, Ba(OH)2, Zn, quỳ tím
2) Dãy nào sau đây gồm các axit phản ứng được với Zn tạo ra khí H2 ?
A. HCl, H2SO4 đặc,nóng
B. HNO3, H2SO4 (loãng)
C. HCl, H2SO4 (loãng)
D. HCl, HNO3
3) Trong các cặp chất sau đây, cặp nào gồm hai chất có thể phản ứng với nhau ?
A. NaCl và KNO3
B.Na2S và HCl
C. BaCl2 và HNO3
D. Cu(NO3)2 và HCl
4) Có thể dùng chất nào trong số các chất sau đây để làm thuốc thử nhận biết ra hợp chất halogenua trong dung dịch?
A. AgNO3
B. Ba(OH)2
C. Ba(NO3)2
D. Cu(NO3)2
5) Phương án nào sau đây có 2 cặp chất đều không phản ứng với nhau?
A. CuSO4 và BaCl2 ; Cu(NO3)2 và NaOH
B. CuSO4 và Na2CO3 ; BaCl2 và CuSO4
C. Ba(NO3)2 và NaOH ; CuSO4 và NaCl
D. AgNO3 và BaCl2 ; AgNO3 và HCl
6) Dung dịch axit clohidric thể hiện tính khử khi tác dụng với dãy các chất oxi hóa nào dưới đây?
A. KMnO4, Cl2, CaOCl2
B. MnO2, KClO3, NaClO
C. K2Cr2O7, KMnO4, MnO2, KClO3
D. K2Cr2O7, KMnO4, H2SO4
7) Cho dãy axit có oxi của clo gồm: HCkO, HClO2, HClO3, HClO4
Trong các câu nhận xét dưới đây về sự biến đổi tính chất của dãy axit này, câu nào đúng, câu nào sai?
a. Tính bền và tính axit giảm dần theo chiều từ trái qua phải
b. Tính bền và tính axit tăng dần theo chiều từ trái qua phải
c. Khả năng oxi hóa giảm theo chiều từ trái qua phải
d. Khả năng oxi hóa tăng theo chiều từ trái qua phải
8) Trong các phương trình hóa học dưới đây, phương trình nào viết đúng, phương trình nào viết sai:
a. Cl2 + 2KOH nóng -> KCl + KClO + H2O
b. 3Cl2 + 6KOH nóng -> 5KCl + KClO3 + 3H2O
c. Cl2 + 2KOH nóng -> 2KCl + H2O
d. Cl2 + Ca(OH)2 nóng -> CaOCl2 + H2O
9) Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Dung dịch NaClO, CaOCl2, KClO3 đều có tính oxi hóa mạnh
b) Dung dịch NaClO, CaOCl2, KClO3 ( rắn) đều có tính oxi hóa mạnh
c) Chỉ có dd NaClO, CaOCl2 có tính oxi hóa mạnh, dd NaClO có tính khử
d) Chỉ có dd CaOCl2, KClO3 có tính oxi hóa mạnh, còn dd NaClO có tính khử
10) Trong các nhóm chất dưới đây, nhóm chất nào tác dụng được với CO2 của không khí
A. KClO3, NaClO
B. KClO3, CaOCl2
C. NaClO, CaOCl2
D. KClO3, NaClO, CaOCL2

in progress 0
Thành Công 4 years 2021-01-02T21:51:00+00:00 3 Answers 2319 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-02T21:52:58+00:00

  1) D 

  2) C  

  3) B 

  4) A 

  5) C 

  6) B C

  7)  

  Đúng: b c 

  Sai: a d 

  8) 

  Đúng: b 

  Sai: a c d 

  9)  

  Đúng: a

  Sai: b c d 

  10) C

  0
  2021-01-02T21:52:58+00:00

  1. D

  2. C

  3. B

  4. A

  5. C

  6. C

  7. B

  8. a. sai

     b. đúng

     c. sai

     d. sai

  9. a. đúng

     b. sai

     c. sai

     d. sai

  10. C

   

  0
  2021-01-02T21:53:09+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cu có tác dụng với hcl không các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )