(1+4+7+…+x+100) : x = 17

Question

(1+4+7+…+x+100) : x = 17

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-10-14T03:32:03+00:00 2 Answers 94 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T03:33:30+00:00

  `(1+4+7+…+x+100) : x = 17`

  `(1+4+7+…+x+100)`có tất cả số số hạng là:

  `(100-1):3+1=34` (số hạng)

  `(1+4+7+…+x+100) =(100+1).34:2=1717`

  `⇒ 1717:x=17`

  `x=1717:17`

  `x=101`

  _Kim Rabit Lunar_

  0
  2020-10-14T03:33:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `(1+4+7+…+100) : x = 17 `

  Đặt `1+4+7+…+100 = B`

  `B` có số số hạng là :

  `(100-1):3+1 = 34` (số )

  `=> B = (1+100) × 34 : 2 = 1717`

  `=> 1717 : x = 17`

  `⇔ x = 1717 :17`

  `⇔ x = 101`

  Vậy `x = 101`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )