1) 1/10.9-1/9.8-1/87-…-1/2.1 2) Tìm các số nguyên x và biết:(3x-1).(y+4)=-13

Question

1)
1/10.9-1/9.8-1/87-…-1/2.1
2)
Tìm các số nguyên x và biết:(3x-1).(y+4)=-13

in progress 0
Khánh Gia 3 years 2021-04-26T11:15:33+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-26T11:16:56+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  1)

  `1/(10.9)-1/(9.8)-1/(8.7)-…-1/(2.1)`

  `= 1/(9.10) – ( 1/(1.2)+….+1/(7.8)+1/(8.9) )`

  `= 1/90 – (1/1-1/2+…+1/7-1/8+1/8-1/9)`

  `= 1/90 – (1/1-1/9)`

  `= 1/90-8/9=-79/90`

  b)

  `(3x-1).(y+4)=-13`

  Ta có bảng :

  $\begin{array}{|c|c|}\hline \rm 3x-1&-13&-1&1&13\\\hline \rm y+4&1&13&-13&-1\\\hline \rm x&-4&0&\rm (ktm)&\rm (ktm)\\\hline \rm y&-3&11&&\rm\\\hline\end{array}$

  Vậy `(x;y)=(-4;-3);(0;11)`

  0
  2021-04-26T11:17:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1.

  `  1/10.9 – 1/9.8 – 1/8.7 – … – 1/2.1 `

  ` = 1/90 – ( 1/1 – 1/2 +…+ 1/7 – 1/8+1/8 – 1/9 ) `

  ` = 1/90 – ( 1/1 – 1/9) `

  ` = 1/90 – 8/9 `

  ` = -79/90 `

  2.

  `(3x-1)(y+4) = -13 `

  \begin{array}{|c|c|}\hline \rm 3x-1&-13&-1&\\\hline \rm y+4&1&13&\\\hline  x&-4&0\\\hline  y&-3&11&&\rm\\\hline\end{array}

  `⇒(x;y)=(-4;-3);(0,11)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )