Pt đa thức thành nhân tử A.4x^4-y^4 B.2.(x-3)-(3-x).y C.x^2y^2-4+x^2y-4x D.x^3+3x^2-4 Tìm x A.2x^2-x=0 B.7x^2-16x=2x^3-50 C 4x^2-8x+3=0

Pt đa thức thành nhân tử
A.4x^4-y^4
B.2.(x-3)-(3-x).y
C.x^2y^2-4+x^2y-4x
D.x^3+3x^2-4
Tìm x
A.2x^2-x=0
B.7x^2-16x=2x^3-50
C 4x^2-8x+3=0

0 thoughts on “Pt đa thức thành nhân tử A.4x^4-y^4 B.2.(x-3)-(3-x).y C.x^2y^2-4+x^2y-4x D.x^3+3x^2-4 Tìm x A.2x^2-x=0 B.7x^2-16x=2x^3-50 C 4x^2-8x+3=0”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Pt đa thức thành nhân tử

  `A. 4x^4-y^4`

  `=(2x^2-y^2)(2x^2+y^2)`

  `B. 2.(x-3)-(3-x).y`

  `=2.(x-3)+(x-3).y`

  `=(x-3)(2+y)`

  `D.x^3+3x^2-4`

  `= x^ 3 + 4 x ^2 + 4 x − x ^2 − 4 x − 4`

  `= x ( x ^2 + 4 x + 4 ) − ( x^ 2 + 4 x + 4 )`

  `= ( x − 1 ) ( x^ 2 + 4 x + 4 )`

  `= ( x − 1 ) ( x + 2 ) ^2`

  Tìm x

  `A.2x^2-x=0`

  `⇔x(2x-1)=0`

  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\2x-1=0\end{array} \right.\)

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=1/2\end{array} \right.\)

  `C. 4x^2-8x+3=0`

  `⇔4x^2-2x-6x+3=0`

  `⇔2x(2x-1)-3(2x-1)=0`

  `⇔(2x-1)(2x-3)=0`

  \(\left[ \begin{array}{l}2x-1=0\\2x-3=0\end{array} \right.\)

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=1/2\\x=3/2\end{array} \right.\)

  Reply

Leave a Comment