PT đa thức thành nhân tử (3x +1 ) ² – (x+1) ²

PT đa thức thành nhân tử
(3x +1 ) ² – (x+1) ²

0 thoughts on “PT đa thức thành nhân tử (3x +1 ) ² – (x+1) ²”

Leave a Comment