Phương trình: sin(2x/3 – 60độ) = 0 có nghiệm là: a, x = +- 5pi/2 + k3pi/2 b, x = kpi c, x = pi/3 + kpi d, pi/2 + k3pi/2

Phương trình: sin(2x/3 – 60độ) = 0 có nghiệm là:
a, x = +- 5pi/2 + k3pi/2
b, x = kpi
c, x = pi/3 + kpi
d, pi/2 + k3pi/2

0 thoughts on “Phương trình: sin(2x/3 – 60độ) = 0 có nghiệm là: a, x = +- 5pi/2 + k3pi/2 b, x = kpi c, x = pi/3 + kpi d, pi/2 + k3pi/2”

 1. Đáp án: D

   

  Giải thích các bước giải:

   $\sin(\dfrac{2}{3}x-60^o)=0^o$

  $\Leftrightarrow \dfrac{2}{3}x-60^o=k180^o$

  $\Leftrightarrow x=90^o+k270^o$

  hay $x=\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{3k\pi}{2}$

  Reply

Leave a Comment