Phân tích Không nên và cũng không thể biến toàn bộ xã hội thành một thị trường lớn, trong đó mọi giá trị đều có thể mua bán kể cả lượng tâm, đạo đức,

Phân tích Không nên và cũng không thể biến toàn bộ xã hội thành một thị trường lớn, trong đó mọi giá trị đều có thể mua bán kể cả lượng tâm, đạo đức, tình yêu

0 thoughts on “Phân tích Không nên và cũng không thể biến toàn bộ xã hội thành một thị trường lớn, trong đó mọi giá trị đều có thể mua bán kể cả lượng tâm, đạo đức,”

  1. Đạo đức kinh doanh là một phần không thể thiếu để tạo ra lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh, là quy tắc ứng không thể thiếu được với mọi doanh nghiệp cần sự trường tồn và phát triển bền vững. Trong khi đó, trách nhiệm xã hội ở Việt Nam đã được nhận thức và bước đầu được thực hiện. Cùng với quá trình phát triển của đất nước, trách nhiệm đó sẽ được đề cao hơn cùng với sự hoàn thiện của khung pháp luật, bộ máy nhà nước, thể chế kinh tế. Việc nâng cao đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của mình, DN Việt Nam sẽ phát triển bền vững, ngày càng có thêm nhiều sản phẩm mang thương hiệu, trí tuệ và con người Việt Nam.

    Reply

Leave a Comment