Phân tích đa thức thành nhân tử ( tách 1 hạng tử thành nhiều hạng tử) a) a^4+a^2+1 b)a^4+a^2-2 c)x^4+4x^2-5 d) x^3-5x^2-14x Làm cả 4 câu hộ mìh

Phân tích đa thức thành nhân tử ( tách 1 hạng tử thành nhiều hạng tử)
a) a^4+a^2+1
b)a^4+a^2-2
c)x^4+4x^2-5
d) x^3-5x^2-14x
Làm cả 4 câu hộ mìh

0 thoughts on “Phân tích đa thức thành nhân tử ( tách 1 hạng tử thành nhiều hạng tử) a) a^4+a^2+1 b)a^4+a^2-2 c)x^4+4x^2-5 d) x^3-5x^2-14x Làm cả 4 câu hộ mìh”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `a) a^4+a^2+1`

  `=a^4-a+a^2+a+1`

  `=a(a^3-1)+(a^2+a+1)`

  `=a(a-1)(a^2+a+1)+(a^2+a+1)`

  `=(a^2+a+1)(a^2-a+1)`

  `b)a^4+a^2-2`

  `=a^4-1+a^2-1`

  `=(a^2-1)(a^2+1)+(a^2-1)`

  `=(a^2-1)(a^2+1+1)`

  `=(a-1)(a+1)(a^2+2)`

  `c)x^4+4x^2-5`

  `=x^4-x+5x^2-5`

  `=x(x^3-1)+5(x^2-1)`

  `=x(x-1)(x^2+x+1)+5(x-1)(x+1)`

  `=(x-1)(x^3+x^2+x+5)`

  `d) x^3-5x^2-14x`

  `=x^3+2x^2-7x^2-14x`

  `=x^2(x+2)-7x(x+2)`

  `=(x+2)(x^2-7x)`

  `=x(x-7)(x+2)`

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)$a^4+a^2+1$

  $=a^4+2a^2+1-a^2$

  $=(a^2+1)^2-a^2$

  $=(a^2-a+1).(a^2+a+1)$

  b)$a^4+a^2-2$

  $=a^4+2a^2-a^2-2$

  $=a^2.(a^2+2)-(a^2+2)$

  $=(a^2+2).(a^2-1)$

  $=(a^2+2).(a-1)(a+1)$

  c)$x^4+4x^2-5$

  $=x^4+4x^2+4-9$

  $=(x^2+2)^2-9$

  $=(x^2+2-3).(x^2+2+3)$

  $=(x^2-1).(x^2+5)$

  $=(x-1).(x+1).(x^2+5)$

  d)$x^3-5x^2-14x$

  $=x^3+2x^2-7x^2-14x$

  $=x^2.(x+2)-7x.(x+2)$

  $=(x+2).(x^2-7x)$

  $=x.(x+2).(x-7)$

  Reply

Leave a Comment