Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung a. 6x^4- 9x^3 b.x ^2y^2z+ xy^2z^2+ x^2yz^2

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
a. 6x^4- 9x^3
b.x ^2y^2z+ xy^2z^2+ x^2yz^2

0 thoughts on “Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung a. 6x^4- 9x^3 b.x ^2y^2z+ xy^2z^2+ x^2yz^2”

Leave a Comment