Phân tích đa thức thành nhân tử BẰng cách đặt x(x-1)(x+1)(x+2)-3

Phân tích đa thức thành nhân tử BẰng cách đặt
x(x-1)(x+1)(x+2)-3

0 thoughts on “Phân tích đa thức thành nhân tử BẰng cách đặt x(x-1)(x+1)(x+2)-3”

 1. Đáp án:

  `(x^2+x-3)(x^2+x+1)`

  Giải thích các bước giải:

   `x(x-1)(x+1)(x+2)-3`

  `=[x(x+1)][(x-1)(x+2)]-3`

  `=(x^2+x)(x^2-x+2x-2)-3`

  `=(x^2+x)(x^2+x-2)-3`

  `=(x^2+x-1+1)(x^2+x-1-1)-3`

  `=(x^2+x-1)^2-1-3`

  `=(x^2+x-1)^2-4`

  `=(x^2+x-1-2)(x^2+x-1+2)`

  `=(x^2+x-3)(x^2+x+1)`

  Reply

Leave a Comment