Question

Phân biệt nghĩa của các cụm từ sau
Viết và vẽ
Tát và đấm
Giận và căm
Hơ và phơi
Leave a Comment