Question

nhớ lại các câu văn,thơ đã học,hoặc tự mình đặt ra ví dụ có từ ông(đại từ nha)
đặt ra ví dụ có từ bà(đại từ nha)
đặt ví dụ từ cha(là đại từ)
dặt ra ví dụ từ mẹ(là đại từ)
đặt ra từ chú(là đại từ)
Leave a Comment