Nghiệm của phương trình : 2sin^2 x – 3sin x + 1 = 0 thỏa mãn 0 <= x <= pi/2 là: a, pi/3 b, pi/2 c, pi/6 d, 5pi/6

Nghiệm của phương trình : 2sin^2 x – 3sin x + 1 = 0 thỏa mãn 0 <= x <= pi/2 là: a, pi/3 b, pi/2 c, pi/6 d, 5pi/6

0 thoughts on “Nghiệm của phương trình : 2sin^2 x – 3sin x + 1 = 0 thỏa mãn 0 <= x <= pi/2 là: a, pi/3 b, pi/2 c, pi/6 d, 5pi/6”

 1. Đáp án: $\dfrac{\pi}{6}$, $\dfrac{\pi}{2}$

   

  Giải thích các bước giải:

  $2\sin^2x-3\sin x+1=0$

  $\Leftrightarrow \sin x=1$ hoặc $\sin x=0,5$

  $\sin x=1\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$

  $x\in[0;\dfrac{\pi}{2}]\Rightarrow x=\dfrac{\pi}{2}$

  $\sin x=0,5\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi$ hoặc $x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi$ (Loại)

  $x\in [0;\dfrac{\pi}{2}]\Rightarrow x=\dfrac{\pi}{6}$

   

  Reply

Leave a Comment