này ba câu cuối thôi nha ở dưới nha cho nen giúp mình nha

này ba câu cuối thôi nha ở dưới nha cho nen giúp mình nha
nay-ba-cau-cuoi-thoi-nha-o-duoi-nha-cho-nen-giup-minh-nha

0 thoughts on “này ba câu cuối thôi nha ở dưới nha cho nen giúp mình nha”

 1. e , $\frac{x^{3}}{8}$ = $\frac{y^{3}}{64}$ = $\frac{z^{3}}{27}$ 

  ⇒ $\frac{x^{3}}{2^{3}}$ = $\frac{y^{3}}{4^{3}}$ = $\frac{z^{3}}{3^{3}}$ 

  ⇒$\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{4}$ = $\frac{z}{3}$ =k

  ⇒ x = 2k 

      y = 4k

      z = 3k

  $x^{2}$ + $y^{2}$ +$z^{2}$ = 116

  ⇒ $(2k)^{2}$ +$(4k)^{2}$ +$(3k)^{2}$ =116

  ⇒$4k^{2}$ +$16k^{2}$ +$9k^{2}$ = 116

  ⇒              $29k^{2}$  =  116

  ⇒            $k^{2}$  = 4

  ⇒             k = ± 2

  Với k = 2 ta có : x= 4 , y=8 , z=6

  Với k = -2 ta có : x= -4 , y=-8 , z=-6

  g, $\frac{6}{11}$ x = $\frac{9}{2}$ y = $\frac{18}{5}$ z

  ⇒$\frac{6x}{11}$  = $\frac{9y}{2}$  = $\frac{18z}{5}$ 

  ⇒$\frac{6x}{11.18}$  = $\frac{9y}{2.18}$  = $\frac{18z}{5.18}$ 

  ⇒$\frac{6x}{198}$  = $\frac{9y}{36}$  = $\frac{18z}{90}$ 

  ⇒$\frac{x}{33}$  = $\frac{y}{4}$  = $\frac{z}{5}$ =  $\frac{-x+y+z}{33+4+5}$ = $\frac{-120}{42}$ = $\frac{20}{7}$ 

  ⇒ x = $\frac{660}{7}$ 

      y = $\frac{80}{7}$

      z = $\frac{100}{7}$

  h, ⇒ x+9 =0⇒x=-9

  Reply

Leave a Comment