mong mọi người giúp đỡ mình hai bài này với ạ

mong mọi người giúp đỡ mình hai bài này với ạ
mong-moi-nguoi-giup-do-minh-hai-bai-nay-voi-a

0 thoughts on “mong mọi người giúp đỡ mình hai bài này với ạ”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  a) `3xy . (4x^2 – 3xy + y^2)`

  `= 3xy . 4x^2 – 3xy . 3xy + 3xy . y^2`

  `= 12x^3y – 9x^2y^2 + 3xy^3`

  b) `-2xy^2 . (3x + 8xy + y^2)`

  `= -2xy^2 . 3x + -2xy^2 . 8xy + -2xy^2 . y^2`

  `= -6x^2y^2 – 16x^2y^3 – 2xy^4`

  c) `(x + 1)(x – 3)`

  `= x . (x – 3) + 1 . (x – 3)`

  `= x^2 – 3x + x – 3`

  `= x^2 – 2x – 3`

  Câu 2:

  a) `x^2 + 4x + 4`

  `= x^2 + 2 . x . 2 + 2^2`

  `= (x + 2)^2`

  b) `9x^2 – 6x + 1`

  `= (3x)^2 – 2 . 3x . 1 + 1^2`

  `= (3x – 1)^2`

  Study well

  Reply

Leave a Comment