Mọi người giúp em với ạ :((

Mọi người giúp em với ạ :((
moi-nguoi-giup-em-voi-a

0 thoughts on “Mọi người giúp em với ạ :((”

 1. Đáp án:

   `a)(x+y+2)(x-y+2)`

  `b)2(x+y+2z)(x+y-z)`

  `c)(x-2)(5x-2)`

  `d)(x-2)(5x-2)`

  `e)(2x-1/2)(4x^2+x+1/4)`

  `f)(x+1)(1-5x)`

  Giải thích các bước giải:

   `a) x^2+4x+4-y^2=(x+2)^2-y^2=(x+y+2)(x-y+2)`

  `b) (x+y+2z)^2+(x+y-z)^2-9z^2`

  `=(x+y+2z)^2+(x+y-z-3z)(x+y-z+3z)`

  `=(x+y+2z)^2+(x+y-4z)(x+y+2z)`

  `=(x+y+2z)(x+y+2z+x+y-4z)`

  `=(x+y+2z)(2x+2y-2z)`

  `=2(x+y+2z)(x+y-z)`

  `c) (3x-2)^2-4x^2=(3x-2-2x)(3x-2+2x)=(x-2)(5x-2)`

  `d)` giống câu `c)`

  `e) 8x^3-1/8=(2x-1/2)(4x^2+x+1/4)`

  `f) (2x-1)^2-9x^2=(2x-1-3x)(2x-1+3x)=(-x-1)(5x-1)=(x+1)(1-5x)`

  Reply

Leave a Comment