mng giúp em vs …………………………………………….

mng giúp em vs …………………………………………….
mng-giup-em-vs

0 thoughts on “mng giúp em vs …………………………………………….”

 1. Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  a,\\
  4x\left( {x + 1} \right) = 8.\left( {x + 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 4x.\left( {x + 1} \right) – 8.\left( {x + 1} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right).\left( {4x – 8} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x + 1 = 0\\
  4x – 8 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x =  – 1\\
  x = 2
  \end{array} \right.\\
  b,\\
  x\left( {x – 1} \right) – 2\left( {1 – x} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow x\left( {x – 1} \right) + 2.\left( {x – 1} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {x + 2} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 1 = 0\\
  x + 2 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x =  – 2
  \end{array} \right.\\
  c,\\
  2x\left( {x – 2} \right) – {\left( {2 – x} \right)^2} = 0\\
   \Leftrightarrow 2x\left( {x – 2} \right) – {\left( {x – 2} \right)^2} = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right).\left[ {2x – \left( {x – 2} \right)} \right] = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 2 = 0\\
  x + 2 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  x =  – 2
  \end{array} \right.\\
  d,\\
  {\left( {x – 3} \right)^3} + 3 – x = 0\\
   \Leftrightarrow {\left( {x – 3} \right)^3} – \left( {x – 3} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x – 3} \right).\left[ {{{\left( {x – 3} \right)}^2} – 1} \right] = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 3 = 0\\
  {\left( {x – 3} \right)^2} – 1 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 3 = 0\\
  x – 3 = 1\\
  x – 3 =  – 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 3\\
  x = 4\\
  x = 2
  \end{array} \right.\\
  e,\\
  5x.\left( {x – 2} \right) – \left( {2 – x} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow 5x.\left( {x – 2} \right) + \left( {x – 2} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right).\left( {5x + 1} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 2 = 0\\
  5x + 1 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  x =  – \frac{1}{5}
  \end{array} \right.\\
  g,\\
  5x\left( {x – 2000} \right) – x + 2000 = 0\\
   \Leftrightarrow 5x\left( {x – 2000} \right) – \left( {x – 2000} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x – 2000} \right)\left( {5x – 1} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 2000 = 0\\
  5x – 1 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 2000\\
  x = \frac{1}{5}
  \end{array} \right.\\
  h,\\
  {x^2} – 4x = 0\\
   \Leftrightarrow x.\left( {x – 4} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x – 4 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x = 4
  \end{array} \right.\\
  k,\\
  {\left( {1 – x} \right)^2} – 1 + x = 0\\
   \Leftrightarrow {\left( {1 – x} \right)^2} – \left( {1 – x} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {1 – x} \right).\left[ {\left( {1 – x} \right) – 1} \right] = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {1 – x} \right).\left( { – x} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  1 – x = 0\\
   – x = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x = 1
  \end{array} \right.\\
  m,\\
  x + 6{x^2} = 0\\
   \Leftrightarrow x.\left( {1 + 6x} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  1 + 6x = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x =  – \frac{1}{6}
  \end{array} \right.\\
  n,\\
  \left( {x + 1} \right) = {\left( {x + 1} \right)^2}\\
   \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right) – {\left( {x + 1} \right)^2} = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right).\left[ {1 – \left( {x + 1} \right)} \right] = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right).\left( { – x} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x + 1 = 0\\
   – x = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x =  – 1\\
  x = 0
  \end{array} \right.
  \end{array}\) 

  Reply

Leave a Comment