Mn giải giúp em với Em đang cần gấp

Mn giải giúp em với
Em đang cần gấp
mn-giai-giup-em-voi-em-dang-can-gap

0 thoughts on “Mn giải giúp em với Em đang cần gấp”

 1. a) 2 mũ 5 . 32

  = 2 mũ 5 . 2 mũ 5

  = 2 mũ 10

  b) 9 . 3 mũ 3 . 27

  = 3 mũ 2 .  3 mũ 3 . 3 mũ 3

  = 3 mũ 8

  c)4 mũ 5 . 64

  = 4 mũ 5 . 4 mũ 3

  = 4 mũ 8

  d)5 mũ 3 . 25 mũ 4

  = 5 mũ 3 . (5 mũ 5)mũ 4

  = 5 mũ 3 . 5 mũ 20

  = 5 mũ 23

  2/

  a) 2 mũ x = 32

      2 mũ x = 2 mũ 5

  ⇒ x= 5

  b)3 mũ 10 trừ x = 27

     3 mũ 10 trừ x = 3 mũ 3

            ⇒ 10 –  x = 3

            ⇒         x  = 10 – 3

            ⇒         x   = 7

  c)4 mũ x . 16 = 4 mũ 3

      4 mũ x . 4 mũ 2= 4 mũ 3

                ⇒x . 2      = 3

                ⇒x            =3.2

                ⇒x             = 6

  Reply

Leave a Comment