mn giải giúp em với ạ chữ xấu mong thông cảm

mn giải giúp em với ạ
chữ xấu mong thông cảm
mn-giai-giup-em-voi-a-chu-au-mong-thong-cam

0 thoughts on “mn giải giúp em với ạ chữ xấu mong thông cảm”

 1. Đáp án:

  \(\dfrac{{ – 2x + 12\sqrt x  – 36}}{{\left( {\sqrt x  + 2} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  P = \dfrac{{x + 5\sqrt x  – 12 – 2{{\left( {\sqrt x  – 3} \right)}^2} – \left( {\sqrt x  + 3} \right)\left( {\sqrt x  + 2} \right)}}{{\left( {\sqrt x  + 2} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}}\\
   = \dfrac{{x + 5\sqrt x  – 12 – 2\left( {x – 6\sqrt x  + 9} \right) – x – 5\sqrt x  – 6}}{{\left( {\sqrt x  + 2} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}}\\
   = \dfrac{{ – 2x + 12\sqrt x  – 36}}{{\left( {\sqrt x  + 2} \right)\left( {\sqrt x  – 3} \right)}}
  \end{array}\)

  ( Bạn xem lại đề nhé xem có sai dấu ở đâu không vì kết quả rút gọn k gọn nên khó tìm GTNN của P)

  Reply

Leave a Comment